მედია ოფიცერი / შეზღუდული ქმედითუნარიან პირებთან მეკავშირე

ნიკა ქევხიშვილი

მედია ოფიცერი / შეზღუდული ქმედითუნარიან პირებთან მეკავშირე

ნიკა ქევხიშვილი