შუამავლებთან დაკავშირებული ინფორმაცია

 

ბოლო საანგარიშო პერიოდში აგენტებისთვის / შუამავლებისთვის ან მათ სასარგებლოდ გადახდილი თანხები - 0 ლარი